• TERMS & CONDITIONS

ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

1.1 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ) 

1.2 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหาย
เดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณา
เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

1.3 สมาชิกควรต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล
สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ ez2you.com

2.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.ez2you.com บริหารงาน โดย ez2you admin team ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90/275 ถนนพระยาสุเรนทร์  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพ
 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 8:00-17:00 )

2.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”

2.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
โดยจะแยกได้ดังนี้
        – ผู้นำเสนอข้อมูลธุรกิจจาก ez2you.com ของผู้ให้บริการ โดยมี “รหัสผู้แนะนำ” เป็นรหัสส่วนตัว ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้แนะนำ”
        – ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ  โดยใช้รหัสผู้แนะนำจากผู้แนะนำ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

2.4 การติดต่อระหว่าง ez2you admin team กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการ
จัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่
[email protected]  หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก กรณีท่าน
สมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่
[email protected]

2.5 ez2you.com จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยจะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.ez2you.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดย ez2you.com ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

2.6 ez2you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของ ez2you.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึง นโยบาย  วิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่ ez2you.comได้กำหนดไว้ และจะสามารถ
ใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่ ez2you.com และผู้แนะนำ
ไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 

3.2 บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่ทีมงาน ได้ทำการออกแบบ พัฒนา template และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในการนำเสนอธุรกิจ เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์แบบ และได้รับรหัสผู้แนะนำเป็นการส่วนตัวแล้วเท่านั้น  เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของสมาชิกส่วนรวม

3.3  ez2you.com ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ
นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก