• PRIVACY POLICY

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

**www.ez2you.com  ขอให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของสมาชิก  และมีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562  (เริ่มบังคับใช้ 27 พ.ค. 2563) ดังนี้

1. การแจ้งขอความยินยอมการให้ข้อมูลจากสมาชิก

    1.1 โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  คือ การแจ้งขอความยินยอมการให้ข้อมูลต่างๆ จากสมาชิก ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อเข้าชมข้อมูลจาก www.ez2you.com

     ในกรณีที่เมื่อสมาชิกถูกขอข้อมูลส่วนตัว  ได้แก่ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ อีเมล ข้อมูลสุขภาพ และ ที่อยู่ในการติดต่อ  แล้วสมาชิกปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับทีม ez2you  กรณีนี้อาจไม่สามารถให้บริการตามที่ขอได้ และไม่ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีนี้ทีม ez2you จะไม่ทำการเก็บข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นั้นไว้

2. การใช้ข้อมูล

     2.1 ข้อมูลต่างๆจากสมาชิก ที่ได้ลงทะเบียนกับ www.ez2you.com แล้วนั้น จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ การแสดงตัวตนเข้าชมเว๊บไซด์  การติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และการอนุญาตให้สมาชิกใช้ www.ez2you.com เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจของสมาชิก  โดย ez2you.com จะขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น  นอกจากนี้แล้ว ez2you.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของสมาชิก  มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา

     หากเกิดการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ระหว่างสมาชิกกับผู้แนะนำ  โดยไม่ได้แจ้งให้ทางทีม ez2you.com รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   ทาง ez2you.com จะถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ www.ez2you.com ในทุกกรณี 

    ทั้งนี้ การนำไปใช้ การแก้ไข การปรับเปลี่ยน และการลบข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ทีม ez2you.com ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

3. การกระจายข้อมูลของลูกค้า

     3.1 เมื่อ ez2you.com  มีเหตุผลที่ต้องใช้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับเหล่านั้นเพื่อพิสูจน์บุคคล ติดต่อ หรือใช้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่ทำให้สมาชิก บริษัทหรือบุคคลอื่นเดือดร้อน ทีม ez2you.com ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาชิก

     4.1 กรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของสมาชิก   สมาชิกสามารถแสดงตัวตนเข้าใช้งานออนไลน์ทางเว๊บไซด์  เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง  หรือสมาชิกสามารถส่งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทาง ez2you Admin Team ดำเนินการแทนได้  โดยติดต่อตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้ Line id : @ez2youadmin หรือ [email protected]

     4.2 คุณสมบัติของสมาชิก ez2you.com ต้องมีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป  หากกรณีที่ทีม ez2you.com พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลระบุว่าบุคคลนั้นอายุต่ำกว่า 18 ปี  ทีม ez2you.com ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและลบข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิกรายนั้น  โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

5. การถอนความยินยอมให้ข้อมูลของสมาชิก

     5.1 กรณีที่สมาชิกต้องการถอนความยินยอมให้ข้อมูลของสมาชิก   สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทุกเมื่อ  โดยให้แจ้งรายละเอียดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางทีม ez2you.com ได้ตามช่องทางการติดต่อ Line id : @ez2youadmin หรือ [email protected] หรือ สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง   และเมื่อทีม ez2you.com ได้ดำเนินการถอนความยินยอมให้ข้อมูลของสมาชิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว  จะถือว่าสิทธิ์การเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลง

     5.2 สมาชิกรายใดที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน www.ez2you.com แล้วไม่มีประวัติการเข้าใช้งานเว๊บไซด์ติดต่อกันตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป  ทางทีม ez2you.com มีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิก และลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกรายนั้นรับทราบ

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

     6.1 ez2you.com จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ตามมาตรฐาน  หากพบว่ามีข้อมูลของสมาชิกรั่วไหล  ทางทีม ez2you.com มีหน้าที่แจ้งให้สมาชิกรับทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่รับทราบการรั่ว และต้องแก้ไขระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยทันที  หากดำเนินการแก้ไขการรั่วเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบทุกครั้ง

     6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ ez2you.com  ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ ez2you.com อย่างไรก็ตาม ez2you.com รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่าน  จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล  ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็ปไซด์นี้โดยเคร่งครัด  สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเอง จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอเเล็กทรอนิกส์(Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  ทาง www.ez2you.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

7. การใช้ลิงค์จากองค์กรที่ 3

     7.1 ลิงค์ต่างๆขององค์กรที่ 3 ที่เป็นองค์ประกอบใน www.ez2you.com ซึ่งทางเว๊บไซด์ได้คัดสรรมา เพื่อประโยชน์ของสมาชิก  ทั้งนี้ ลิงค์ต่างๆขององค์กรที่ 3 เหล่านี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนขององค์กรนั้นๆ 

    ดังนั้น  ขอแนะนำให้สมาชิก อ่านและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงค์นั้นๆ  เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง  เพราะทีม ez2you.com ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการะกระทำใดๆของสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น

นโยบายการใช้ ez2you.com

  • ** ez2you.com  เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจเท่านั้น   “ไม่ใช่แพลตฟอร์มในการสั่งหรือซื้อขายสินค้า”  การกระทำอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ระหว่างผู้แนะนำและสมาชิก  ไม่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ ez2you.com
  • **รูปแบบการนำเสนอและข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ez2you.com  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ez2you.com  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้แนะนำในการนำเสนอธุรกิจเท่านั้น   ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการนอกเหนือจากนโยบายนี้  และห้ามดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ โดยเด็ดขาด  ผู้ใดละเมิด จะถูกดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

นโยบายการติดต่อสอบถามข้อมูล

  • การสอบถามข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น  สมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากผู้แนะนำ
  • ในกรณีสมาชิกต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ez2you admin team สมาชิกสามารถติดต่อได้ตามวันและเวลา และช่องทางการสื่อสารตามทีได้ระบุไว้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก